Allmänna villkor för avtal

Dessa villkor gäller avtal ingångna efter 2015-04-15. För avtal ingångna innan detta datum gäller dessa villkor.

Genom att använda Admax webbhotelltjänster, eller andra tjänster som tillhandahålls av Admax, godkänner kunden att vara bunden till dessa användarvillkor (”Allmänna villkor”) för tjänsteavtalet (nedan även benämnt ”abonnemanget) mellan dig som kund och Admax.. Tjänsteavtalets villkor godkände du i samband med att beställde tjänsten och detta är den senaste gällande versionen av villkoren (uppdaterade 2018-05-10). Tjänsten ägs och kontrolleras av Admax Aktiebolag. Dessa användarvillkor påverkar dina juridiska rättigheter och skyldigheter. Om du inte accepterar att vara bunden till dessa användarvillkor skall du inte använda våra tjänster och säga upp dina tjänster.

1. Allmänt

 1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden och Admax Aktiebolag (nedan kallat Admax) samt i förekommande fall Admax underleverantörer eller samarbetspartner, avseende webbhotellsabonnemang, domäntjänster och servertjänster samt därtill hörande tilläggstjänster.
 2. Abonnent kan vara fysisk person eller juridisk person. För att ingå avtalet måste du som fysisk vara myndig och som juridisk person måste du som ingår avtalet vara behörig att för den juridiska personen ingå avtal.
 3. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av kunden till ytterligare part såvida ej avtal härom slutits mellan Admax och kund.För domännamn och andra tjänster äger Admax rätt att välja underleverantör och byta sådan leverantör när Admax finner det lämpligt (i vår Integritets- och dataskyddspolicy finns en komplett lista över vilka underleverantörer Admax använder). Admax äger också rätten att överlåta alla avtal på existerande samarbetspartner eller annan i de fall Admax finner det lämpligt för att vidmakthålla en väl fungerande tjänst.
 4. Admax levererar tjänster så snart detta är tekniskt möjligt (om beställning gjorts via kontrollpanel normalt omgående, annars normalt inom ett dygn) och produkter inom fem (5) arbetsdagar.

2. Web-, server- och domänabonnemang

 1. Vilka tjänster som ingår i webbabonnemanget hos Admax framgår av separat orderbekräftelse/faktura/tjänsteavtalet eller via abonnemangsöversikten i kontrollpanelen.
 2. Fri support på abonnemang under abonnemangstiden ingår via e-post, chatt, ärendehanteringssystem och telefon. Admax kundtjänst nås per telefon 08-525 09 710 under kontorstid (vardagar 09.00-17.00). Vidare finns på Admax kontrollpanel (http://login.admax.se ) utförlig beskrivning av hur funktioner på webbhotellet skall hanteras.
 3. Fri support är begränsad till vad som kan anses vara normal omfattning, vilket innefattar de delar av tjänsten som direkt kan påverkas av Admax, men ej direkta frågor rörande hur programmering eller dylikt skall anpassas för miljön, om det ej rör sig om en anpassning som är unik för just Admax.
 4. Support begränsas i tid vad gäller privatabonnemang till maximalt 1 timme per år och abonnemang och för företagsabonnemang till maximalt 2 timmar per år och abonnemang. Vid behov av support utöver ovanstående åtagande debiteras gällande timtaxa med minimidebitering av en halv timme (aktuell timtaxa är 695:- exklusive moms).
 5. För att underlätta för kunden önskar Admax i många fall ej sätta gränser för vissa tjänster, i dessa fall anges obegränsat som benämning. Admax definition av obegränsat är att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för vad mjuk- och hårdvara klarar. Admax förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt.
 6. Då kund önskar flytta domän, hemsida eller annan tjänst från annat webbhotell eller annan leverantör till Admax hjälper Admax till med detta. Flytt kan dock aldrig garanteras och vid mer omfattande flyttar kan Admax debitera för arbetet efter överenskommelse med kunden. I fall där Admax misslyckas med att flytta domän är ansvaret för flytten kundens och Admax kan inte hållas ansvarigt för detta.

3. Avtalstid

 1. Avtalet löper normalt årsvis och tills vidare, beroende på vilken abonnemangstid som avtalats vid ingåendet av tjänsteavtalet.
 2. Tjänsteavtalet kan sägas upp när som helst. Uppsägning medför inte rätt till återbetalning av erlagd avgift såvida ej annat avtalats särskilt.
 3. Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på allvarliga driftsstörningar för vilka Admax eller dess underleverantör ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet, i förhållande till erlagd avgift.
 4. Abonnent kan när som helst säga upp sitt abonnemang och uppsägning kan ske antingen genom att i kontrollpanelen avsluta tjänsten, maila eller posta in uppsägningen. För att uppsägningen skall vara giltig skall den bekräftas av Admax och det är därför viktigt att som abonnent försäkra sig om att man erhåller sådan bekräftelse.
 5. Admax äger rätten att säga upp avtalet om kunden har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post. Uppsägning skall anses ha skett tre (3) vardagar efter brevet lämnats till postbehandling eller två (2) vardagar efter sändande av e-post. Vid allvarligt missbruk av konto kan uppsägning ske omedelbart och en skriftlig information sänds då samtidigt som uppsägning äger rum.

4. Betalning av avgifter för domännamn m.m.

 1. Avgifter för webbabonnemang faktureras i förskott om ej annat överenskommits. Beställda tjänster aktiveras då Admax erhållit full betalning (observera att betalning via bankgiro tar 1-2 arbetsdagar och vid förlängning av abonnemang bör sådan betalning göras i god tid för att undvika avbrott i tjänsten).
 2. Kund som underlåter att betala kommer att avstängas från sitt abonnemang, dock ej innan betalningspåminnelse sänts via e-post och visats i kontrollpanelen. Observera att utebliven betalning medför avbrott i tjänsten (som stängs av med automatik sista dagen under avtalsperioden).
 3. Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
 4. Domäner som registreras av Admax för abonnents räkning registreras med sökanden som ägare. Domäner som registreras av Admax faktureras fortsättningsvis av Admax, med undantag av de domäner där domänregistraturens regelverk inte tillåter detta.
 5. Kund som önskar flytta domän till annat webbhotell eller önskar hantera domänen helt själv av annan anledning äger rätt att göra så när helst så önskas. Avgift som vid ägarbyte tas ut av respektive domänregistratur, och andra kostnader som uppstår i samband med flytt eller ägarbyte, betalas av kunden. Avgift för domän hanteras av Admax fram tills domänen har bytt ägare eller flyttats.
 6. Vid betalning efter förfallodag på faktura kan domännamn komma att löpa ut. Så snart betalning erlagts registreras eller förnyas domänen av Admax. I vissa fall tar då toppdomänregistraturen ut en förhöjd avgift och för att Admax skall kunna genomföra en förnyelse i dessa fall måste även denna förhöjda avgift erläggas. För att undvika dessa extra avgifter bör alltid betalning ske i tid. Kostnaden för dessa avgifter framgår i domännamnsprislistan. Alla domännamn som betalats efter förfallodatum riskerar att bli avregistrerade. Om så sker är Admax ej ansvarig.

5. Överlåtelse av avtal och domän

 1. Abonnenten får överlåta avtalet efter Admax medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen.
 2. Abonnent som önskar överlåta domännamn som han inköpt genom Admax skall inlämna en överlåtelsehandling där denne och den nye domännamnsägaren gemensamt anger att de önskar avträda respektive tillträda som ägare för domännamnet i fråga. Kontakta Admax support för att få hjälp med att upprätta överlåtelsehandlingen.

6. Admax ansvar

 1. Admax eller dess underleverantörer utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Admax eller underleverantörs servrar, se dock §§ 6.3 och 8.2. Av drifttekniska skäl förbehåller sig Admax rätten att, i samband med undersökning av fel, driftstörning eller för att säkerställa leverans av tjänst, undersöka och ta del av all information lagrad på Admax system som kan vara av betydelse för en framgångsrik undersökning.Admax är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser som ej står under Admax direkta kontroll.  Admax är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Admax eller dess underleverantörers eller samarbetspartners datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information såvia ej annat följer av svensk lag.
 2. Admax raderar aldrig kundens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia. Vid uppsägning av avtal raderas dock alla uppgifter på abonnentens konto två veckor (14 dagar) efter uppsägningen eller efter avtalsperiodens slut.
 3.  Admax hanterar all kundinformation så som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Admax garanterar att ingen information som finns på kunders filareor eller e-postkonton lämnas ut till obehörig eller görs tillgänglig för obehörig, se dock § 6.1, andra stycket.Admax kan genom beslut av behörig rättsvårdande myndighet åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot abonnent kan Admax komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Admax om sådana uppgifter.
 4. Admax garanterar en tillgänglighet för tjänster ingående i respektive abonnemang på minst 99% beräknat på månadsbasis.  Ordinarie planerad service sker normalt nattetid (23.00-06.00) och är inte grund för beräkning av tillgänglighet såvida denna servicetid inte överskrider totalt 10 timmar per månad. Akuta säkerhetsuppdateringar vilka kräver omedelbar åtgärd är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet. Brottsligt angrepp på Admax eller våra leverantörers system, resulterande i driftstörning, är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet.Överskrides garantitiden förlängs, som kompensation, pågående abonnemang med en månad utan kostnad. Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 95% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med två månader utan kostnad. Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 90% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med tre månader. Begäran om kompensation enligt denna avtalspunkt skall ha inkommit till Admax senast två veckor (14 dagar) efter det att rätt till åberopande av avtalspunkten uppstått.

7. Abonnentens ansvar

 1. Abonnenten förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot denna. Abonnenten skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.
 2. Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos Admax eller dess underleverantör eller samarbetspartner.
 3. Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spam med e-post etc. Spam anses vara missbruk av kontot och kan resultera i uppsägning.
 4. Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller på annat sätt gör tillgängliga via sitt abonnemang hos Admax.
 5. Abonnenten får inte sälja, hyra ut eller ge bort plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutrymme utan tillstånd från Admax.  Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under någon av Admax domäner. Det samma gäller övriga tjänster, inklusive e-postadresser, som tillhandahålls genom avtal med Admax. Med egna abonnenter avses alla som inte utgör medarbetare i företag, familj eller liknande.Admax har återförsäljarkonton som lämpar sig väl för detta ändamål och dessa kräver inget särskilt tillstånd för vidareförsäljning.

8. Användarpolicy

 1. Admax månar om sitt goda rykte och tar därmed avstånd från all oseriös användning av Internet. Admax förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.
 2. Admax har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme om misstanke finns att kund bryter mot abonnemangsavtalet. Bryter en användare mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande, utan rätt till återbetalning av till Admax inbetalda avgifter.
 3. Webbabonnemang innebär att abonnenten ges möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via http- eller ftp-teknik.
 4. Admax skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webbsidorna publiceras (undantag kan göras och vid återförsäljaravtal skall direktavtal finnas mellan återförsäljaren och slutkunden). Det skall av webbsidor som publiceras klart framgå vilken individ eller vilken firma eller organisation som ansvarar för sidornas publicering.
 5. Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering och annat arbete på abonnemanget till annan person eller organisation. Detta begränsar inte kundens ansvar.

9. Avtalstid

 1. Enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger ångerfrist på 14 dagar. Uppdrag att registrera en domän, eller att aktivera ett webbhotell, är att betrakta som utförande av tjänst. Fullgörande påbörjas inom den i rubricerad lag angivna ångerfristen (14 dagar), vilket uppdragslämnaren, abonnenten, samtycker till i samband med beställning av domän och webbhotellstjänst. Konsekvensen av samtycket blir att ångerrätt inte föreligger, se rubricerad lag § 14 p. 1.

10. Integritets- och dataskyddspolicy (GDPR)

 1. Som en integrerad del i alla avtal gäller Admax Integritets- och dataskyddspolicy. I den framgår hur Admax hanterar personuppgifter och kundens rättigheter som följd av svensk lag och GDPR.
 2. Kunden ansvarar för personuppgifter som denne hanterar genom användande av resurser som tillhandahålls av Admax. Då ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs finns ett sådant tillgängligt som en integrerad del av detta avtal och kunden förbinder sig att godta utformningen av detta. För det fall ett särskilt anpassat personuppgiftsavtal krävs skall kunden kontakta Admax för att gemensamt med Admax ta fram ett sådant och i de fall en kostnad uppstår för upprättande av sådant skall kostnaden betalas av kunden.

11. Force majeure

 1. Admax skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Admax skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Admax inte heller kunnat undvika eller övervinna.

12. Tvist

 1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt, företrädesevis i Stockholms tingsrätt.