Allmänna villkor

Dessa villkor gäller avtal ingångna till och med 2015-04-15. För avtal ingångna efter detta datum gäller dessa villkor.

Avtalsvillkor för uppkoppling, webbhotell och domäner.

§ 1. Allmänt

§ 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och Admax Aktiebolag (nedan kallat Admax) samt i förekommande fall Admax underleverantör eller samarbetspartner, avseende webhotellsabonnemang och därtill hörande tilläggstjänster.
§ 1.2 Abonnent kan vara fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.
§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part såvida ej avtal härom slutits mellan Admax och abonnent. För domännamn och andra tjänster äger Admax rätt att välja underleverantör och byta sådan leverantör när Admax finner det lämpligt. Admax äger också rätten att överlåta alla avtal på existerande samarbetspartner eller annan i de fall Admax finner det lämpligt för att vidmakthålla en väl fungerande tjänst.
§ 1.4 Admax levererar tjänster så snart detta är tekniskt möjligt (normalt inom ett dygn) och produkter inom fem (5) arbetsdagar. Tilläggstjänster till webhotellet levereras normalt inom fem (5) arbetsdagar.

 

§ 2. Web- och domänabonnemang

§ 2.1 Vilka tjänster som ingår i webabonnemanget hos Admax framgår av separat orderbekräftelse/faktura.

 

§ 2.2 Fri support på abonnemang under abonnemangstiden ingår via e-post och telefon. Admax kundtjänst kan också nås per telefon 08-525 09 710. Vidare finns på Admax kontrollpanel ( http://kontrollpanel.admax.se ) utförlig beskrivning av hur en rad funktioner på webhotellet skall hanteras.

 

Fri support är begränsad till vad som kan anses vara normal omfattning, vilket innefattar de delar av tjänsten som direkt kan påverkas av Admax, men ej direkta frågor rörande hur programmering eller dylikt skall anpassas för miljön, om det ej rör sig om en anpassning som är unik för just Admax.

 

Support begränsas i tid vad gäller privatabonnemang till maximalt 1 timme per år och abonnemang och för företagsabonnemang till maximalt 2 timmar per år och abonnemang. Vid behov av support utöver ovanstående åtagande debiteras gällande timtaxa med minimidebitering av en halv timme (aktuell taxa är 595:- exklusive moms).

 

§ 2.3 För att underlätta för abonnenten önskar Admax i många fall ej sätta gränser för vissa tjänster, i dessa fall anges obegränsat som benämning. Admax definition av obegränsat är att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för vad mjuk- och hårdvara klarar. Admax förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt.

 

§ 2.4 Då kund önskar flytta domän från annat webhotell till Admax hjälper Admax till med detta. Flytt kan dock aldrig garanteras. I fall där Admax misslyckas med att flytta domän är ansvaret för flytten kundens och Admax kan inte hållas ansvarigt för detta.

 

§ 3. Avtalstid

§ 3.1 Avtalet löper årsvis eller vid kampanjer även över längre perioder, beroende på vilken abonnemangsform som avtalats med abonnenten.

 

§ 3.2 Abonnemanget kan sägas upp när som helst. Uppsägning medför inte rätt till återbetalning av erlagd avgift och undanröjer ej heller betalningsansvar för faktura som utsänts för ny avtalsperiod om uppsägning ej skett enligt § 3.5.

 

§ 3.3 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka Admax eller dess underleverantör ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.

 

§ 3.4 Vid uppsägning av års- eller flerårsabonnemang före avtalstidens utgång äger Admax rätt att debitera full avgift för den avtalade abonnemangsperioden, även då uppsägning sker omedelbart efter påbörjad abonnemangsperiod.

 

§ 3.5 Abonnent är skyldig att senast 30 dagar före avtalad abonnemangsbindningstids slut meddela om han ej önskar fortsätta vara abonnent, dvs säga upp sitt abonnemang. Om kund ej meddelar Admax i tid påbörjas en ny avtalsperiod med samma längd och med motsvarande villkor som det ursprungliga avtalet. Uppsägning bör ske skriftligen per brev eller e-post. Använd vår blankett . Uppsägning gäller inte förrän Admax bekräftat den per brev eller e-post. Blanketten hittar du här.

 

§ 3.6 Admax äger rätten att säga upp avtalet om abonnenten har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post. Uppsägning skall anses ha skett tre (3) vardagar efter brevet lämnats till postbehandling eller två (2) vardagar efter sändande av e-post. Vid allvarligt missbruk av konto kan uppsägning ske omedelbart och en skriftlig information sänds då samtidigt som uppsägning äger rum.

 

§ 4. Betalning av avgifter för abonnemang och domäner

§ 4.1 Avgifter för webabonnemang faktureras i förskott om ej annat överenskommits, dock ej vid abonnemangsstart då normalt förfarande är att leverans sker i samband med att första fakturan sänds ut. Om ej annat avtalats är kredittiden är 21 dagar. Om ej annat avtalats tas en expeditionsavgift på 32:- exklusive moms ut vid fakturering.

 

§ 4.2 Abonnent som underlåter att betala kommer att avstängas från sitt abonnemang, dock ej innan betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-post eller vanligt brev. Observera att utebliven betalning inte innebär uteblivet betalningsansvar. Uppsägning kan endast ske enligt § 3.5. Ångerrätt regleras av lag, se under § 9 nedan.

 

§ 4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts. Vid för sen betalning uttages lagstadgad påminnelseavgift. För kunder som är juridisk person uttages förseningsavgifter på upp till 450:- exklusive moms i enlighet med lag.

 

§ 4.4 Abonnenten skall snarast meddela Admax om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid, eller senaste då fakturan förfaller till betalning, förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Admax medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

 

§ 4.5 Samtalskostnader från abonnentens teleoperatör för uppkoppling till Admax webhotell server tillkommer och är inte Admax ansvar.

 

§ 4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

 

§ 4.7 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan från och med avgiftshöjningens ikraftträdande.

 

§ 4.8 Domäner som registreras av Admax för abonnents räkning registreras med sökanden som ägare. Domäner som registreras av Admax faktureras fortsättningsvis av Admax, med undantag av de domäner där domänregistraturens regelverk inte tillåter detta.

 

§ 4.9 Abonnent som önskar flytta domän till annat webhotell eller önskar hantera domänen helt själv av annan anledning äger rätt att göra så när helst så önskas. Avgift som vid ägarbyte tas ut av respektive domänregistratur, och andra kostnader som uppstår i samband med flytt, betalas av abonnent. Admax tar inte ut andra avgifter än de som åläggs av domänregistratur. I fall där ägarbytesavgiften kan anses oskäligt hög åtar sig Admax att under en tid av högst ett år, eller fram till domänen förfaller till förnyad betalning, hantera vidarepekning av domänen till annat hotell. Om abonnent därefter ej tar över domänen stängs domänen. Om abonnenten vill att Admax hanterar vidarepekning utgår avgift enligt prislista för domänpekning. Avgift för domän hanteras av Admax fram tills domänen har bytt ägare.

 

§ 4.10 Kund som missköter betalning av sitt abonnemang överlämnas till inkasso. I samband med att ärendet överlämnas till inkasso stängs kundens domän av.

 

§ 4.11 Kund som betalar sin skuld till Admax efter inkassokrav och avstängning kan få sitt domänkonto aktiverat igen mot erläggande av öppningsavgift på 400:- (ex. moms), med undantag enligt § 4.12.

 

§ 4.12 Kund som har avtal som innebär kortare betalningsperiod än årsbetalning, och som fått abonnemang avstängt på grund av bristande betalning, debiteras resten av den med Admax avtalade avtalsperioden om betalning ej skett av samtliga fakturerade skulder senaste tio (10) dagar efter inkassokrav. Kundens abonnemang kan öppnas mot erläggande av den i § 4.11 stipulerade avgiften efter fullgjord betalning av samtliga skulder till Admax.

 

§ 4.13 Kund som alltjämt trettio (30) dagar efter avstängning ej har fullgjort sin betalningsskyldighet mister rätten till sitt abonnemang och avtalet sägs upp. Kunden kan därefter inte teckna nytt avtal hos Admax annat än om den ursprungliga skulden betalats. Vidare kan inte kund som visat betalningsoförmåga enligt ovan teckna abonnemang med annat än att förskottsbetalning sker.

 

§ 4.14 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

 

§ 5. Överlåtelse av abonnemang och domän

§ 5.1 Abonnenten får överlåta avtalet efter Admax medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten är betalningsskyldig för kostnader som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten om dessa inte reglerats innan överlåtelsen.

 

§ 5.2 Abonnent som önskar överlåta domän som han inköpt genom Admax, och för vilken Admax står som registrerad ägare, äger rätt att göra så under iakttagande först efter iakttagande av villkoren under § 4.9. Sker överlåtelse av domän som är kopplad till webhotell skall även webhotellsabonnemanget överlåtas till samma part som övertar domän, eller sägas upp. Blanketten hittar du här.

 

§ 6. Admax ansvar

§ 6.1 Admax eller dess underleverantörer utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Admax eller underleverantörs servrar, se dock §§ 6.3 och 8.2.

 

Av drifttekniska skäl förbehåller sig Admax rätten att, i samband med undersökning av fel eller driftstörning, undersöka och ta del av all information lagrad på Admax system som kan vara av betydelse för en framgångsrik undersökning.

 

Admax är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser som ej står under Admax direkta kontroll.

 

Admax är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Admax eller dess underleverantörers eller samarbetspartners datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

 

§ 6.2 Admax raderar aldrig abonnentens information, vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia. Vid uppsägning av abonnemang raderas dock alla uppgifter på abonnentens konto två veckor (14 dagar) efter uppsägningen.

 

§ 6.3 Admax hanterar all kundinformation så som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Admax garanterar att ingen information som finns på kunders filareor eller e-postkonton lämnas ut till obehörig eller görs tillgänglig för obehörig, se dock § 6.1, andra stycket.

 

Admax kan genom beslut av behörig rättsvårdande myndighet åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot abonnent kan Admax komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Admax om sådana uppgifter.

 

§ 6.4 Admax garanterar en tillgänglighet för tjänster ingående i respektive abonnemang på minst 99% beräknat på månadsbasis.

 

Ordinarie planerad service sker normalt nattetid (23.00-06.00) och är inte grund för beräkning av tillgänglighet såvida denna servicetid inte överskrider totalt 10 timmar per månad.

 

Akuta säkerhetsuppdateringar vilka kräver omedelbar åtgärd är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet.

 

Brottsligt angrepp på Admax eller våra leverantörers system, resulterande i driftstörning, är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet.

 

Överskrides garantitiden förlängs, som kompensation, pågående abonnemang med en månad utan kostnad.

 

Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 95% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med två månader utan kostnad.

 

Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 90% äger kunden rätt att säga upp avtalet eller erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med tre månader.

 

Begäran om kompensation eller uppsägning av avtal enligt denna avtalspunkt skall ha inkommit till Admax senast två veckor (14 dagar) efter det att rätt till åberopande av avtalspunkten uppstått.

 

§ 7. Abonnentens ansvar

§ 7.1 Abonnenten förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot denna. Abonnenten skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

 

§ 7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos Admax eller dess underleverantör eller samarbetspartner.

 

§ 7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spam med e-post etc. Spam anses vara missbruk av kontot och kan resultera i uppsägning.

 

§ 7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller på annat sätt gör tillgängliga via sitt abonnemang hos Admax.

 

§ 7.5 Abonnenten får inte sälja, hyra ut eller ge bort plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutrymme utan tillstånd från Admax. Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under någon av Admax domäner. Det samma gäller övriga tjänster, inklusive e-postadresser, som tillhandahålls genom avtal med Admax. Med egna abonnenter avses alla som inte utgör medarbetare i företag, familj eller liknande.

 

§ 8. Användarpolicy

§ 8.1 Admax månar om sitt goda rykte och tar därmed avstånd från all oseriös användning av Internet. Admax förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

 

§ 8.2 Admax har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme om misstanke finns att kund bryter mot abonnemangsavtalet. Bryter en användare mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande, utan rätt till återbetalning av till Admax inbetalda avgifter.

 

§ 8.3 Webabonnemang innebär att abonnenten ges möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via http- eller ftp-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via ftp eller särskild kontrollpanel. Om kund har begärt det finns även stöd för så kallade Frontpage extensions.

 

§ 8.4 Admax skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket websidorna publiceras. Det skall av websidorna klart framgå vilken individ eller vilken firma eller organisation som ansvarar för sidornas publicering.

 

§ 8.5 Abonnenten kan delegera drift av webutformning, uppdatering etc – till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte abonnentens ansvar.

§ 9. Integritets- och dataskyddspolicy (GDPR)

Som en integrerad del i alla avtal gäller Admax Integritets- och dataskyddspolicy. I den framgår hur Admax hanterar personuppgifter och kundens rättigheter som följd av svensk lag och GDPR.

Kunden ansvarar för personuppgifter som denne hanterar genom användande av resurser som tillhandahålls av Admax. Då ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs finns ett sådant tillgängligt som en integrerad del av detta avtal och kunden förbinder sig att godta utformningen av detta. För det fall ett särskilt anpassat personuppgiftsavtal krävs skall kunden kontakta Admax för att gemensamt med Admax ta fram ett sådant och i de fall en kostnad uppstår för upprättande av sådant skall kostnaden betalas av kunden.

§ 10. Ångerrätt m.m.

Enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger ångerfrist på 14 dagar.

Uppdrag att registrera en domän, eller att aktivera ett webhotell, är att betrakta som utförande av tjänst. Fullgörande påbörjas inom den i rubricerad lag angivna ångerfristen (14 dagar), vilket uppdragslämnaren, abonnenten, samtycker till i samband med beställning av domän och webhotellstjänst.

 

Konsekvensen av samtycket blir att ångerrätt inte föreligger, se rubricerad lag § 14 p. 1.

 

§ 11. Force majeure

§ 11.1 Admax skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Admax skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Admax inte heller kunnat undvika eller övervinna.

 

§ 12. Tvist

§ 12.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt, företrädelsevis i Stockholms tingsrätt.